ضمن عرض پوزش از كاربران گرامي، به اطلاع مي‌رساند با عنايت به نامه شماره 15/55010 مورخ 01/11/1392 معاون محترم فرهنگي و امور نخبگان بنياد ملي نخبگان روند بررسي اختراعات در بنياد ملي نخبگان، از ارزيابی غيرحضوری به ارزيابی حضوری از طريق جشنواره هاي منطقه اي و ملي نوآوري و شكوفايي فجر انقلاب اسلامي تغيير يافته است.
شايان ذكر است متقاضياني كه درخواست دريافت تاييديه از سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران را دارند مي توانند با مراجعه به نشاني http://62.60.136.235/persian/ip نسبت به تكميل و ارسال مدارك و مستندات اقدام فرمايند.